modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři      

ING. J. SOLAR

PŮJDE TO! (3.část)
Breviář šťastného člověka


Životní štěstí, životní úspěch
spočívá na sedmi sloupech. Jsou to:


CTIŽÁDOST
ODVAHA
VYTRVALOST
OPTIMISMUS
ROZHODNOST
ZDRAVÍ
LÁSKA


DRUHÝ SLOUP ÚSPĚCHU


ODVAHA

SEBEDŮVĚRA

STARÁ INDICKÁ BÁJE

    vypráví: Šel poutník do velikého města a potkal v poušti Smrt s kosou. Ptá sejí, kam že spěchá. Smrt, že ji posílá Bůh, aby skosila morem padesát tisíc lidí. Za nějaký čas potkal poutník Smrt zase.

    A hned na ni:,,Nestojíš v slově, měla jsi zahubit jen padesát tisíc, ale zahubila jsi stopadesát tisíc." Na to Smrt:,,Zahubila jsem morem jen padesát tisíc. Těch sto tisíc jiných umřelo strachy."Odvaž se, potom se
uvidí.
               Napoleon Bonaparte

Největší moudrostí je
pevná vůle.
               Napoleon Bonaparte

DVĚ VĚCI

Dvě věci budují mužovo štěstí,
dvě věci ke zdaru cestu Ti klestí,
každá z nich vítězství dobrá je půle:
jedna je odvaha, druhá je vůle.

ZAČÍNÁM!

    V těchto slovech je skryt klíč k úspěchu. Těmito slovy si nejlépe posvítíš na lidi. ,,Začínám" - to je program odvahy, kuráže do života, ,,Začínám" - to je první skok s tribuny do vody. A nyní se podívej na své kolegy I Všichni jsou nedůvěřiví.

    Všichni se dívají, jak to s Tebou dopadne. Ani jediný by snad nekoupil akcie Tvého podniku, Tvé budoucnosti. Všichni sedí klidně na svých křeslech fixního platu, ve svých úřadech, ve svém pohodlíčku. Pereš se jako chlap v ringu s prvými potížemi, nemáš mnoho přízné, nemáš zkušeností, všechno si musíš tvořit od základu sám.

    Dostáváš první modřiny, máš chvíle deprese. Těch úsměvů, těch pohledů, těch zbožných přání! Prokousáváš se, zápasíš o každou píď země, pomalu buduješ si důvěru, rány Ti začnou chutnat jako coctail (slova Tunneyova), pomalu se sbíráš, počínáš si víc věřit.

    A za několik let tuhé práce dostáváš dobré jméno, jsi konečně na pevnině, kams tak úporně proti proudu ploval. A tehdy Ti, kdož se skepticky usmívali, kteří nevěřili v Tvou dobrou hvězdu, kteří podceňovali Tvé síly a kteří dosud sedí ve svých křeslech fixního platu, řeknou: "Měl štěstí!" - Štěstí? - Hlouposti!

    Měl kuráž. Něco chtěl. Nebál se. Odvážil se. Riskoval. Modřiny mu byly vzpruhou. Posměšky bičem. Uměl vydržet ránu - uměl ji dát. Měl chlapské, statečné srdce, a proto

                  ZVÍTĚZIL.Strádání a bída jsou pravými učiteli
vojáků.
               Napoleon Bonaparte

Nebojme se modřin!
               Tomáš Baťa

Virescít vulnere virtus.
Mužnost sílí se ranou.
               Heslo Oldř. Kinského ze Vchynic v XVII. stol.

Mládeži, nehledej místa pod pensí!
               Jindřich WaldesPOD VLASTNÍ VLAJKOU!

Modřina motor je,
              žene Tě vpřed.
Za větrem, pod „šturcem"
              hnití je, jed!
Bavlnka, skleník je
              pro muže zmar.
Do boje, synu, ať dostaneš pár!

Pod pensí, v teploučku, nezraje chlap,
pod duchnou měkne duch,
              měkne sval, dráp.
Pravého muže je touha a čest:
pod vlastní vlajkou plout —
              na vlastní pěst!


Muž bez odvahy a statečnosti je jen věc.
               Napoleon Bonaparte

Kdo sketa, před smrtí mře kolikrát:
muž chrabrý smrti okusí jen jednou
               William Shakespeare

Lidí se nebojme, ale sebe.
               Tomáš Baťa

Myslete si vždy: „To je snadné — to mohu!" Pokládáte-li některou věc za snadnou, dokážete ji, i kdyby jiným při padala obtížná.
               Emile Coué

,,Se štítem nebo na štítě" — říkaly matky spartské synům táhnoucím do boje. To je: Vrať se z boje vítězně, nebo čestně padni! Nikdy však nezahazuj štít, aby se ti lépe utíkalo!

NIKDY...

Možná, že zlomím kdes hnát,
možná, že srazím si vaz,
nikdy však nebudu bát
rváti se znovu a zas.

Navigare necesse est,
vivere non necesse.
Plouti jest nutno, žíti není nutno.

Tak, v latinském překladu, jsou na domě „Seefahrt" v Brémách napsána známá slova Pompeiova. Pompeius totiž, maje r. 56 př. Kr. na starosti zásobování Říma, chtěl z Afriky odraziti s loďmi obilními, když nastávala bouře. Lodníci se vzpouzeli a tu Pompeius vskočil první do lodi, zvolav řecky:
,,Plein ananké, zén úk ananké".
(Plouti jest nutno, žíti není nutno.)

KDYŽ JE ZLE...

Kupředu musíš, to žití je řád,
kdo čeká, ztrácí, kdo stanul, ten pad'.

Moře ať vzdouvá se, uragán hřmí,
- - - * nedej se! Lodičko, hí!

               * Doplň svým jménem.A 'de se!
               T. G. M.


Der Mann muB hinaus ins feindliche Leben.
Muž musí ven do nepřátelského života.
               Friedrich Schiller

Úspěch vždycky a všude začíná jediným slovem: ODVAHOU.
               H. N. Casson: Jak nahoru

Největší síla je v tom, neočekávati nic, leč od sebe,
               Vynikající francouzský státník za světové války,
              zvaný Starý tygr", Georges Clemenceau
              (+ 1929)


NEKAMENUJME PROROKY!

Moto:
              Pythagoras, objeviv svou poučku, obětoval sto volů — od té doby se všichni rohatci třesou, nalezne-li se nová pravda.
               L.Börne (+ 1837)

              Utopie jsou často jen předčasné pravdy.
               A. Lamartine (+ 1869)

              Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů
              Jindřich Waldes

Nebojme se novot!

    Zbavme se předsudků! Neotročme včerejšku, učme se věřit v zítřek! Neumí to každý. Sám geniální Napoleon prohlásil za blázna toho, kdo by chtěl hnát lodi parou.

    Všimněme si třeba náušnice! - To je vžité, to je v pořádku. Kroužek do nosu - to už je směšné. Všechny naše předsudky jsou vpravdě kroužky do nosu, Kolumbovi se smáli. Verne byl světu fantastou.

    To, co je dnes nové, revoluční, „bláznivé", bude zítra běžnou skutečností. Nekamenujme proroky!

    Nesmějme se Kolumbům! Věřme, že naše děti a děti našich dětí se budou smát, až se budou za břicho popadat, dnešní ,,bídě uprostřed nadbytku", dnešním finančním kapitánům i nám, kteří jsme dali na sobě štípat dříví. Právě tak, jako se my smějeme anglickému úřednímu výnosu, podle něhož musil v začátcích železnice před každým vlakem jeti muž na koni s červeným praporem za dne a s červenou lucernou v noci.

    Přijde čas, že se lidé budou divit, jak mohly být války, že se budou smát, jak mohl člověk nenávidět člověka pro legitimaci politické strany nebo dokonce footballového klubu ... že se budou divit a smát, jak mohli lidé pálit obilí, když druzí umírali hladem.

    Jedna z prvních chicagských firem, jež si zavedla telefon, zrušila jej, poněvadž časté hovory zákazníků rušily úřednictvo! Železniční odborníci se smáli Westinghousovi, že chce zastavovat vlaky vzduchem. ,,Železnice jsou odsouzeny k tomu, aby sloužily za jarmareční zábavu zevlounům. Na delší vzdálenost nikdy nenahradí poštovní vůz," prohlásil roku 1834 Adolphe Thiers, pozdější president Francie.

    Jaká to nafoukanost, domníváme-li se, že jsme chytřejší, než byli spoluobčané Kolumbovi, Galileiho, Stephensonovi, spoluobčané Resslovi, spoluobčané kohokoli z velkých duchů, kamenovaných přítomností, zbožňovaných budoucností proto, že předběhli dobu!

    NEKAMENUJME PROROKY!

Qui ne risque rien, n'a rien.
Kdo nic neriskoval, ten nemá nic.

               Francouzské přísloví

Strach před ranou už je rána.
               Stará pravda

Dopustíš-li se chyby, neudělej druhou chybu tím, že chceš zatušovat první. Přiznej se!
               J. H. Lorimer: Od píky

Chyba, chceš-li ji zakrývat, vypučí v lež. A jediná lež zplodí tolik nedůvěry, že může udusit nejkrásnější žeň důvěry, kterou kdy mladý člověk vypěstil.
               J. H. Lorimer: Od pikyMUŽ

Pelyněk máš-li pít, vypij jej hned,
v ústech se, uvidíš, změní Ti v med.
Klejou-li na Tebe, seber se, spěš,
rychle jim do rány pospíchej, běž!
Muž nesmí kroutit se, muž nesmí lhát,
kluk jenom zapírá, kluk se smí bát.
Přiznej a vyznej a splať každý hřích:
Svět půjde kolem vždy s úctou a tich.

NEBÁT SE A NEKRÁST!
               T. G. M. 1912

Americký president Franklin D. Roosevelt prohlásil v červnu 1936 ve Filadelfii:
Dnes jsme zvítězilí nad nejnebezpečnějším z našich nepřátel — přemohli jsme strach.

Přislibujte si mně, poroučejte si mne, vyhrožujte si mně - přece zrádcem nebudu!
               Heslo K. Havlíčka z r. 1854

Ten, který umí srdce vyrvat Ivu, též snadno srdce ženy dobude.
               William Shakespeare: Král Jan

SVĚT CHCE MUŽE

Dělník jsi? Rolník jsi? Umělec? Žrec?
Továrník, obchodník, doktor či švec?
Co na tom sejde jen stůj kam jsi šláp'!
Hlavní je přece vždy, abys byl
              CHLAP!,,Budu se bít před Amiensem budu se bít v Amiensu, budu se bít za Amiensem, budu se bít všude!"
               Maršál Foch Clemenceauovi, když mu tento svěřoval velení na západní frontě

Odvážlivým štěstí přeje.
               Řecký básník Simonides kol 500 př. Kr.

Mors ipsa refugít saepe virurn.
Sama smrt před rnužem často prchla.
               Lucanus

Vous etes un homme! (Jste muž!)
               řekl jako nejvyšší uznání r. 1809 Napoleon Goethovi

Být mužem - to je také majestát, ba větší dokonce, než králem být!
               Julius Zeyer

PRŮKOPNÍKŮM!
              Co myslíme, že můžeme,
              je jen polovice toho,
              co můžeme.
                            Le Rire 1928

    Řekněte si chlapsky: „Ano, půjde to!" tam, kde jiní krčí rameny. Zdrásejte si ruce do krve o skály problémů! Mějte odvahu začíti něco jiného a jinak, než Vaši otcové a dědové! Postavte si hlavu! A kupředu, proti proudu!

    Prolomte frontu!

    Napněte plachty své Santa Maria k své Americe! Není větší radosti pro muže než rvát se o každičkou píď práva na slunce, na kypivý, rudý život. Není větší slasti nad tu, cítit v žilách teplou, prudkou krev a v prsou srdce, které bije

                  PRO SVOU VĚC!

Nebojíme se než jednoho: aby nám nebe nespadlo na hlavu.
               Odpověděli r. 335 př. Kr. Keltové na hrozby Alexandra Velikého

Nedejme se!
               F. L. Rieger 1870

Věřte, že štěstí je ve svobodě a svoboda v odvaze.
               PeriklesCO SE NEODPOUŠTÍ...

Odvaha křídla dá, k oblakům vzlet,
zbabělost ochromí, srazí Tě zpět,
odvahu verbu má každý, kdo chlap,
zbabělost galejní koulí je bab.

Všechno Ti život snad odpustí spíš,
jedno však nikdy, to v srdce si vpiš:
Jedno muž nesmí říc',a to je,,Ach!"
Jedno muž nesmí znát, a to je
              STRACH!

    A nesmíš nikoho považovat za bankrotáře jenom proto, že ztroskotal jednou, dvakrát nebo dokonce desetkrát - leda by přijímal své nezdary příliš lehce. Nikdo neztroskotal, dokud nezemřel nebo neztratil odvahu, což je jedno a totéž. Často chlapík, který byl devatenáct kol otloukán po celém ringu, udeří ve dvacátém na pravé místo.
               J. H. Lorimer: Starý drak Graham

Bez tréningu není championů

Hledej boj, miluj boj, muži:
Hledej, co sílí Tě, tuží!
Za svoje heslo si beru:
Ať jsem bit, jen když se peru!

DO SVĚTA, VEN!

Die ganze Welt ist mein Feld.
Mým působištěm je celý svět.
               Heslo německých obchodníků

Pánové, kultura vzniká pohybem.
               Prof. Alois Musil

    Tohle se skutečně stalo: Našemu inženýrovi bylo nabídnuto místo v továrně v Persii za těchto podmínek: zaváže se smlouvou na pět let za roční plat Kč 80.000. Kč 300.000 dostane hotově napřed ,,na dlaň" - zvlášť. Přišla maminka, prosila: „Prosím Vás, Lojzíček to místo vzít nemůže! Má tu snoubenku, má tu mne!" Zavolali Lojzíčka - pana inženýra, co tomu říká.
    A pan inženýr zkroušeně: "Pánové, nepojedu. Já jsem skromný, nikam nechodím, ani do kina, ani do divadla. Mně těch 400 Kč měsíčně, co mám, stačí.
    Já si chodím se svou snoubenkou v sobotu na tramp, to by tam asi nešlo. A mně ta čtyři sta stačí. Promiňte, já do té Persie nepojedu!" - To stačí, že ano?!

„Lítej pomalu a při zemi!"
               říkají pilotům maminky

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt ér in die weite Welt.
Komu chce prokázat Bůh pravou přízeň, toho pošle do širého světa.
               Německý básník Eichendorf r. 1822

Sobald Du Dir vertraust,
sobald weiBt Du zu leben.
Jakmile si důvěřuješ, umíš žíti.
               J. W. Goethe

Za pecí, Honzíčku, nečekej zdar!
Za pecí u buchet škoda Tvých jar.
Vydej se na cestu, volá Tě svět!
Zmoudřelý, bohatý, vrátíš se zpět.

Nedrž se maminky za sukně jen,
neboj se, vyprav se daleko, ven!
Jednou se vnoučatům pochlubíš rád:
„Já jsem se, broučkové, neuměl bát."


Wer nie sein Brot mít Tranen afi, wer nie die kummervollen Náchte auf seinem Bette weinend saB, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte —
Kdo nikdy svého chleba v slzách nejedl, kdo nikdy v strastných nocech na svém loži v pláči neseděl, ten vás nezná, moci nebeské!
               Pěje harfeník u Goetha, W. Meisters Lehrjahre 2, XIII.

Slova ta si zapsala 5. prosince 1806 královna Louisa do deníku, když prchala ve sněhu před Napoleonem do Královce.


PŮJDE TO!
Breviář šťastného člověka
ING. J. SOLAR
Praha 1933
Nákladem vlastním
3. vydání
Text Ing. J. Solar.
Grafická úprava a kresby akademický malíř Josef Tesař.
Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze VII. písmem Baskerville a groteskem Gill.
Vazba Zd. a J. Nožička, Karlín.
Náklad Ing. J. Solar, Praha, Příkopy 15, palác Praha. Telefon číslo 207.22.
Solar: Půjde to! (1. část)
Solar: Půjde to! (2. část)
Solar: Půjde to! (3. část)
Solar: Půjde to! (4. část)
Solar: Půjde to! (5. část)
Solar: Půjde to! (6. část)
Solar: Půjde to! (7. část)
Solar: Půjde to! (8. část)Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad