modrásek Police lyriky
(The shelf of lyrics)
Polička plná básní a občas i poezie
pegas
Abecedně básně       |       Abecedně autoři       

František Halas

NIKDENikde nebýti ó Nikde ty má zemi 
srostenec všech nocí sám tak mezi všemi 
Nikde teskná bráno Nikde zhoubné věno 
Nikde bezhlesé a Nikde ohvězděno 
Nikde Nikde hloubka popelcová zpívá 
všude Nikde krutá strastná mračná divá 
domovina Nikde v tichu závírném 
ty Nikde obílené v důlku vesmírném

Nikde polykači perlorodých září 
Nikde jede mrtvých který vztekle maří 
klid těch polí svatých živných mírem sladce 
říji zvědavostí noži ptakopravce 
Nikde čistý erbe věčných světa drantů 
Nikde rozemnuté v prstech furiantů 
ty lyrisme zdechlin samče práchniviny 
Nikde opilosti víno spodní hlíny

Nikde poezie Nikde hněvu mého 
Nikde zvůli výšek blizno dvojdomého 
Nikde hrdlící se s Někde v tragédii 
Nikde před uměním Nikde v tobě žiji 
Nikde plode pýchy utržený v ráji 
Nikde ručeji kde slzy crkotají 
Nikde tího řas a víček váho přesná 
Nikde Levano a Nikde hrozne česna

Nikde Nikde věrné měsidlo mých spění 
Nikde hejkalů a Nikde kuropění 
Nikde ohňobrvé Nikde buližníku 
Nikde na tvé černi jaké vrypy křiků 
Nikde luku hladu Nikde tvare nitra
Nikde vstupujících zavržených mitra 
Nikde dračí setbo námelného slova 
Nikde dairský supe který srdce klová

Nikde tebe hnětu prchle do ničeho 
krásná nicko počtu běda konečného 
Nikde krvino co zarputile trvá 
Nikde měno vteřin Nikde lásko prvá 
Nikde Nikde Nikde větrné mé jméno 
v nic nicotou vešlé v prostor Unikděno 
Nikde vrhcábe mé víry děravící 
tmání dvojzpěvná zpívaná večernicí

Nikde zbraní zrání sečná 
Nikde supícího věčna 
Nikde v krvi rozpuštěné 
do početí kosmem děné 
Nikde Nikde Nikde lásko 
Nikde sváre Nikde masko 
Nikde kate ďábla vdovo 
Nikde vše a Nikde slovo

Být vždy Nikde hodiny mé 
Nikde čím tě zabydlíme 
Nikde tvůrčí zaklínadlo 
Nikde chtění za zrcadlo 
Nikde jsi ty dech jen boží 
Nikde peklu za podnoží 
pominutí mé tím vinno 
Nikde zrado Minervino

Hluchoněmé Nikde moje 
Nikde Heleno mé Tróje 
Nikde prvním nářkem dané 
matečníkem ztajované 
já byl tebou a ty lůnem 
Nikde konci kterým stůněm 
Nikde strhující bytost 
Nikde žatvo Nikde lítost

Tím že vím jsem trestán stále 
Nikde nikdy nedám vale 
čelo Nikde veršem věnče 
Nikde zpupný zakuklenče 
Nikde oblud mého spánku 
Nikde co zvím na kahánku 
červem časně k zrání hnaný 
dole soudu kostmi stlaný

Můj sedmerý svode Hollare všech pletí 
Nikde vrývající skřípot do souvětí 
leptává tmo dvojí narození skonu 
Nikde pláče ženy Nikde Robinsonů 
Nikde krtku mozku Nikde černá dlani 
Nikde škrtící nás skokem při klekání 
Nikde rozbitino domu Usherova 
Nikde smrákavosti světla Goetheova

Nikde pylone mých hladných usebrání 
Nikde šklebná tváři pcháči umírání 
Nikde ukrývaná stará tajná kniho 
zhlavče natažení toho posledního 
Nikde rouhavé a Nikde hrsti prsti 
Nikde byvší jsoucí Nikde budoucnosti 
Nikde červotočů stálá vrtby směno 
Nikde velká nahá otevřená ženo	
 
ze sbírky Vyprahlý žízní hněvu
FRANTIŠEK HALAS
halas

Vrstevník Wolkerův, Nezvalův a Seifertův, proletářské poezii zaslíbený svým sociálním původem, k poetistické avantgardě strhovaný zase odlivem revoluční vlny dvacátých let, František Halas prošel oběma významnými etapami v dějinách české poezie z velké části ještě před svým knižním debutem, ve srovnání s debuty jmenovaných básníků pozdním, a svým básnickým, velmi osobitým dílem otevřel vývojovou etapu třetí, k poezii proletářské i k poetismu v podstatě antitetickou. Nový básnický sloh vytvořil nikoli z potřeby odlišit se literárně od svých současníků, kteří se prosadili před ním (tento moment hrál podružnou, byť nezanedbatelnou roli), ale ze své povahy a svých málo radostných životních zkušeností; naznačil to František Hrubín: „Málokterý z českých básníků posledních sta let měl tak tvrdou kolébku jako František Halas. Málokterému záhy stála u nohou smrtka. Málokterý se jako dítě, tvor nejvnímavější a bytost nejbezbrannější, octl v konkrétních situacích, kdy smrt jako ta bída ve staré pohádce byla skoro členem rodiny. Smrt však není básníkovi nějakou metafyzickou veličinou, ale konkrétním zlem... Halas se ani jinak na smrt nemohl dívat, v jeho paměti byla příliš spojena s ranou proletářskou zkušeností..."

Četné ideologické síly usilovaly, často pod heslem odvratu od ideologie, aby neobyčejně citlivého básníka oddělily od třídy, z níž vzešel a k níž se také vždy hrdě hlásil, a proto ho utvrzovaly v mylném názoru, že třídnímu boji lze posloužit lépe než veršem a že poezie vždy na svou angažovanost doplácí. Pod tlakem událostí se však Halas ve své básnické praxi včas vzdal nedůvěry vůči poezii přímo zapojené do společenských zápasů, ba právě v této poezii, zdánlivě jen příležitostné, dostoupila jeho tvorba vrcholu a zhodnotilo se mnohaleté tvůrčí úsilí a experimentování. Halas se po celý život „rval o prostý sdělný verš" (formulace Hrubínova) a místy se přiblížil podmanivé prostotě lidové poezie, z níž spolu s Holanem pořídil výbor Láska a smrt (1938).

Některé rysy jeho poetiky (zvláště poetická nepoetičnost, křečovitost dikce, úmyslné disonance, záliba v neologismech) vyústily u básníkových četných epigonů v manýru; jestliže jeho stálé kroužení okolo zážitku smrti nebylo „módní chtění", stávalo se jím u následovníků, kteří nadto spatřovali v tragických polohách svého mistra obecně vyšší vývojový stupeň poezie na cestě k socialismu. Na rozdvojení Kalasovy poezie, zvláště v posledních letech (na jedné straně básně „v řadě", zbrojné a budovatelské, na druhé verše mučivého tázání) měla bezpochyby vliv také básníkova smrtelná nemoc. Halas plodně zasáhl i do vývoje poezie pro děti a vynikajícím způsobem překládal. Narozen 3/10 1901 v Brně v bezměrně chudé rodině textilního dělníka revolucionáře (jeho otec, František Halas starší, 1880—1960, napsal po básníkově smrti tři svazky vzpomínek na svůj život plný boje a bídy), učil se knihkupcem, pracoval v úrazové pojišťovně, po vojenské službě (1923—25) pobýval půl roku ve Francii, po návratu byl bez zaměstnání, vedl domácnost B. Václavka (s nímž se podílel na redakci komunistických satirických Šlehů a předtím už na avantgardním Pásmu), až konečně roku 1926 získal přímluvou J. Johna místo v nakladatelství Orbis. Kromě toho se účastnil redigování Rozhledů po literatuře a v Petrově nakladatelství řídil knižnici básnických prvotin První knížky. Politicky při každé příležitosti manifestoval pro komunismus. Roku 1936 byl jako člen delegace kulturních pracovníků v bojujícím Španělsku; tato cesta hluboce zapůsobila na jeho tvorbu. Protiokupační verše dal k dispozici sborníčku, který vyšel v zahraničí a pro který razil název Křik koruny české. Od května 1945 až do své smrti 27/10 1949 v Praze vedl publikační odbor ministerstva informací.

Verše proletářského a zčásti i poetistického období, které uveřejňoval časopisecky od začátku dvacátých let, zůstaly za jeho života mimo sbírky. K poetismu byla ne zcela právem řazena ještě jeho knižní prvotina Sépie (1927), ale už druhá sbírka, Kohout plaší smrt (1930) ukázala svého básníka jako protichůdce poetismu. V první polovině třicátých let se Kalasova poezie sbližovala se spiritualismem a ve Starých ženách (1935) stanula docela na předstupni existencialismu, který se tehdy ještě ani v zahraničí nekonstituoval jako literární směr; sbírky Tvář (1931), Tiše (1932), Thyrsos (1932), Hořec (1933), tím méně pak sbírku Dokořán (1936) s verši nicoty i bojujícího internacionalismu, nelze dostatečně charakterizovat jejich přiřazením ke kterémukoliv z literárních směrů, protože díky své lyrické intenzitě se dobírají životní pravdivosti bez ohledu na směrové intence a programy. Na rok Mnichova reagoval Halas sbírkou Torzo naděje (1938), návrat české kultury ke kořenům obohatil knížkou veršů Naše paní Božena Němcová (1940), včasně vyzdvihující spisovatelku životní statečnosti. Na hluboce melodické písni, jíž česká poezie vzdorovala brutalitě protektorátu, měl Halas zásluhu sbírkou Ladění (1942), do které uložil takéhalas s budoucí manželkou některé své verše pro děti, samostatně vydané v cyklu Do usínání (1942); další dětské verše vyšly po osvobození (Počitadlo, 1948). Květen 1945 básník uvítal Barikádou (1945), básní ideové, obrazově i slohově odlišnou od ostatní poezie jara 1945; i ve chvíli nejvyšší radosti u Halase „křik hrdla rozdírá".

Dodatečně knižně vyšly po osvobození Dělnice (1946), napsané už před válkou, proletářský protějšek Starých žen, a básnická próza vyznání lásky ke Kunštátsku, odkud pocházel básníkův rod, Já se tam vrátím (1947). Poslední sbírkou, která vyšla za Halasova života, je kniha veršů z války i prvních let nové svobody V řadě (1948), další sbírka A co? (1957) vyšla až posmrtně (předtím jen samostatně báseň A co básník, 1947) stejně jako nedokončené cyklické skladby Potopa, Hlad (1965). Souborné dílo FH vychází od roku 1968 v Československém spisovateli. Z výborů: Sbohem, múzy (1963; s některými básněmi dříve, knižně netištěnými), Hlad (1966, KPP). Soubor sbírek: Básně (1957), Básnické dílo (1978). Halas přeložil A Mickiewicze (Gražyna a Konrád Wallenrod, Dziady, 1947), A Slowackého /Balladyna, Lilia Weneda, oboje 1950), s V. Závadou E. Ádyho (Krev a zlato, 1950), s O. Berkopcem jihoslovanské Zpěvy hrdinství a lásky (1954/. Esejistika vyšla ve výboru Magická moc poezie (1958) a v Díle: Imagena (1971) a Obrazy (1968).

Z literatury: B. Václavek, O FH (1934) a v knize Tvorbou k realitě (1937); F. X. Salda ve Studiích z české literatury (1961), v Průřezu kouskem dnešní lyriky (Šaldův zápisník 1931—32) a v Pohledu na naši nejnovější produkci lyrickou (Šaldův zápisník 1933—34); L. Štoll, Básník a naděje (1975); J. Taufer v knize Strana, lidé, pokolení (1962) a v Tvorbě 1978/12; Fr. Hrubín v Láskách (1967).

Zdroj:
Česká poezie dvacátého století (Československý spisovatel 1980)
Halas s Bunkou (Libuše - Libunka - Bunka)

Prosím, klikni na obrázek
Please, click the thumbnails to see each image in its normal size


Připomínky k textu, prosím, poslat jako    
Stránka byla upravena programem  AceHTML Pro 5.06.1.Made with AceHTML 5 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad